ALGEMENE VOORWAARDEN

De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie werkt op afspraak binnen en desgewenst buiten kantoortijden. 

Uitvoering van het traject

De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een counselor kan worden verwacht. De counselor heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatverplichting.

Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de cliënt ervoor zorgdraagt dat alle informatie, waarvan de counselor aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de counselor wordt verstrekt. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de counselor ter beschikking gestelde informatie.

De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de counselor is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens.

Kwaliteitsnormen

De dienstverlening van De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie wordt verricht via de kwaliteitsnormen van de counselingsmethodiek zoals die is ontwikkeld door Prof. Dr. Egan. Tevens houdt De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie zich aan de eisen en volgt de ethische beroepscode van coaches en counselors in Nederland zoals omschreven onder de paragraaf "Ethische code".

Commitment

Je kunt er als cliënt van De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie op rekenen dat de counselor zich naar beste kunnen inzet om het traject tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt eveneens commitment verwacht (een afspraak dat men zich voor 100% inzet). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen, nemen de counselor en de cliënt beiden alle zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Evaluatie

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk uitspreken en bespreken van eventuele vragen, twijfel of onvrede, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.

Betaling

Het consult kan na afloop middels smartpin worden betaald. De factuur zal in dit geval worden nagezonden. Ook bestaat de mogelijkheid om het bedrag vooraf per bank over te maken. Prijzen worden op de website vermeld. Kosten voor eventueel werkmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Bij nalatigheid van betaling zal een herinnering worden gestuurd. Ook heeft De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie het recht de uitvoering van de behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

Bij blijvende wanbetaling zal een gerechtsdeurwaarderskantoor worden ingeschakeld. De gemaakte buitengerechtelijke, gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de cliënt.

Annulering

Een consult kan tot 24 uur van tevoren door de cliënt kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Binnen 24 uur voor de afspraak worden de kosten van het consult in principe in rekening worden gebracht. 

De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie heeft eveneens het recht een consult te annuleren tot 24 uur voor aanvang. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.

Counseling en therapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de counselor als de cliënt vrij om het traject op elk gewenst moment te beëindigen.

Overmacht

In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de counselor ontslaat dit de counselor van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.

Aansprakelijkheid

De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De counselor is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, een traject met de Praktijk voor Counseling en Therapie, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de counselor. Indien De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie desondanks aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Voor mensen waarbij psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet/minder geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met je huisarts en laat je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De counselor neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een counseling en therapie traject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.

Geheimhouding

De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

Dossiervorming

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortvloeit uit de gesprekken zullen in een digitaal dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de counselor bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie draagt er zorg voor dat het gehele dossier van de cliënt goed wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor derden.

Een dossier wordt conform wettelijke verplichtingen 10 jaar bewaard en daarna vernietigd. De cliënt kan schriftelijk vragen het dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt.

Recht op inzage en verbetering

Een digitaal dossier mag worden ingezien door de cliënt zelf. De cliënt kan een digitaal afschrift vragen van verslagen of stukken die in zijn dossier zijn opgeslagen. Indien hier kosten aan verbonden zijn, zullen deze in rekening worden gebracht.

Intellectuele eigendom

Verstrekt werkmateriaal wordt eigendom van de cliënt, tenzij dit al aan een derde partij toebehoort. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de counseling en therapie, het counselingmateriaal en eventuele overige stukken of producten met betrekking tot de counseling en therapie worden door De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie is de cliënt niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte counselingmateriaal en overige stukken te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

Klachten

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via email: info@counselingentherapie.nl. De klacht zal uiterlijk binnen een week in behandeling worden genomen waarna er door de counselor contact wordt opgenomen voor een oplossing.

Geschillen

Op alle rechtshandelingen en dergelijke van De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie en de behandelovereenkomsten tussen de Praktijk voor Counseling en Coaching en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 september 2016 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie wordt aangegeven.

Ethische code

Een counselor valt onder de ethische code voor counselors. Vanzelfsprekend werkt ook De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie volgens deze ethische code. De code omvat grofweg 6 belangrijke basiswaarden, met als hoofdregel: Handel altijd in het belang van je cliënt.

Verantwoordelijkheid
Tijdens het traject moet de counselor al het mogelijke doen om de veiligheid van zijn cliënt te garanderen. Counseling is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, in welke vorm dan ook, is nimmer toegestaan. Ongeacht de setting of het counselingtarief; de counselor moet te allen tijde werken volgens de hoogste ethische standaarden.

Anti-discriminatieregels
De counselor dient zich bewust te zijn van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De counselor dient ervoor te zorgen dat hij een anti-discriminerende houding en gedrag heeft.

Vertrouwelijkheid
De counselor dient het hoogste niveau vertrouwelijkheid te bieden, omdat hij de privacy van zijn cliënt respecteert. Hierdoor bouwt de counselor de vertrouwensband op die noodzakelijk is voor counseling en therapie.

Contracten
De counselor dient de condities en voorwaarden waaronder hij counseling aanbiedt vooraf aan zijn cliënt kenbaar te maken. Bij verandering hiervan dient de counselor vooraf met de cliënt overeenstemming te bereiken.

Grenzen
Tijdens en rond de counselingsrelatie dient de counselor duidelijke grenzen te stellen en in acht nemen. Hij dient altijd rekening te houden met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties.

Competentie
De counselor dient al het mogelijke te doen om de kwaliteit van zijn werk te controleren, zijn eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van zijn competenties te werken. De counselor dient regelmatig gebruik te maken van geschikte supervisie en/of intervisie.