ALGEMENE VOORWAARDEN


De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie (Voorhout) werkt op afspraak binnen kantoortijden. 

Uitvoering van het traject

De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een counselor kan worden verwacht. De counselor heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatverplichting.

Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de cliënt ervoor zorgdraagt dat alle informatie, waarvan de counselor aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de counselor wordt verstrekt. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de counselor ter beschikking gestelde informatie.

De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de counselor is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens.

Kwaliteitsnormen

De dienstverlening van De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie wordt verricht via de kwaliteitsnormen van de counselingsmethodiek zoals die is ontwikkeld door Prof. Dr. Egan. Tevens houdt De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie zich aan de eisen en volgt de ethische beroepscode van coaches en counselors in Nederland zoals omschreven onder de paragraaf "Ethische code".

Commitment 

Je kunt er als cliënt van De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie op rekenen dat de counselor zich naar beste kunnen inzet om het traject tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt eveneens commitment verwacht (een afspraak dat men zich voor 100% inzet). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen, nemen de counselor en de cliënt beiden alle zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Evaluatie

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk uitspreken en bespreken van eventuele vragen, twijfel of onvrede, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.

Betaling

Het consult kan na afloop middels pinbetaling worden betaald. De factuur zal in dit geval per email worden nagezonden. Ook bestaat de mogelijkheid om het bedrag vooraf per bank over te maken. Prijzen worden op de website vermeld. Kosten voor eventueel werkmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Bij nalatigheid van betaling zal een herinnering worden gestuurd. Ook heeft De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie het recht de uitvoering van de behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

Bij blijvende wanbetaling zal een gerechtsdeurwaarderskantoor worden ingeschakeld. De gemaakte buitengerechtelijke, gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de cliënt.

Annulering

Een consult kan tot 24 uur van tevoren door de cliënt kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Binnen 24 uur voor de afspraak worden de kosten van het consult in principe in rekening worden gebracht. 

De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie heeft eveneens het recht een consult te annuleren tot 24 uur voor aanvang. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.

Counseling en therapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de counselor als de cliënt vrij om het traject op elk gewenst moment te beëindigen.

Overmacht

In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de counselor ontslaat dit de counselor van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.

Aansprakelijkheid

De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De counselor is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, een traject met de Praktijk voor Counseling en Therapie, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de counselor. Indien De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie desondanks aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Voor mensen waarbij psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet/minder geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met je huisarts en laat je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De counselor neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een counseling en therapie traject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.

Geheimhouding

De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

Dossiervorming

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortvloeit uit de gesprekken zullen in een digitaal dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de counselor bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie draagt er zorg voor dat het gehele dossier van de cliënt goed wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor derden. Een dossier wordt conform wetterlijke verplichtingen 20 jaar bewaard en daarna vernietigd. De client kan schriftelijk vragen het dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt.

Privacy Policy Website

Gegevens van bezoekers Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.counselingentherapie.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Cookies Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant. Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.
Vragen Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie, de contactgegevens staan vermeld op www.counselingentherapie.nl.
Disclaimer Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.Gegevens die door de klant verstrekt worden Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken.
Beveiliging De gegevens die de klant aan Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Aanpassing van klantgegevens De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Recht op inzage en verbetering   

Een digitaal dossier mag worden ingezien door de cliënt zelf. De cliënt kan een digitaal afschrift vragen van verslagen of stukken die in zijn dossier zijn opgeslagen. Indien hier kosten aan verbonden zijn, zullen deze in rekening worden gebracht.

Intellectuele eigendom

Verstrekt werkmateriaal wordt eigendom van de cliënt, tenzij dit al aan een derde partij toebehoort. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de counseling en therapie, het counselingmateriaal en eventuele overige stukken of producten met betrekking tot de counseling en therapie worden door De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie is de cliënt niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte counselingmateriaal en overige stukken te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

Klachten, Wkkzg

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via email: info@counselingentherapie.nl. De klacht zal uiterlijk binnen een week in behandeling worden genomen waarna er door de counselor contact wordt opgenomen voor een oplossing. Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Geschillen

Op alle rechtshandelingen en dergelijke van De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie en de behandelovereenkomsten tussen de Praktijk voor Counseling en Coaching en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 september 2016 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie wordt aangegeven.

Ethische code

Een counselor valt onder de ethische code voor counselors. Vanzelfsprekend werkt ook De Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie volgens deze ethische code. De code omvat grofweg 6 belangrijke basiswaarden, met als hoofdregel: Handel altijd in het belang van je cliënt.

Verantwoordelijkheid
Tijdens het traject moet de counselor al het mogelijke doen om de veiligheid van zijn cliënt te garanderen. Counseling is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, in welke vorm dan ook, is nimmer toegestaan. Ongeacht de setting of het counselingtarief; de counselor moet te allen tijde werken volgens de hoogste ethische standaarden.

Anti-discriminatieregels
De counselor dient zich bewust te zijn van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De counselor dient ervoor te zorgen dat hij een anti-discriminerende houding en gedrag heeft.

Vertrouwelijkheid
De counselor dient het hoogste niveau vertrouwelijkheid te bieden, omdat hij de privacy van zijn cliënt respecteert. Hierdoor bouwt de counselor de vertrouwensband op die noodzakelijk is voor counseling en therapie.

Contracten
De counselor dient de condities en voorwaarden waaronder hij counseling aanbiedt vooraf aan zijn cliënt kenbaar te maken. Bij verandering hiervan dient de counselor vooraf met de cliënt overeenstemming te bereiken.

Grenzen
Tijdens en rond de counselingsrelatie dient de counselor duidelijke grenzen te stellen en in acht nemen. Hij dient altijd rekening te houden met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties.

Competentie
De counselor dient al het mogelijke te doen om de kwaliteit van zijn werk te controleren, zijn eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van zijn competenties te werken. De counselor dient regelmatig gebruik te maken van geschikte supervisie en/of intervisie.

Privacyreglement (Aanvulling Algemene Voorwaarden in verband met invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming met ingang van 25 mei 2018). 

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

•      De hulpverlener, Karin Plas handelend onder Praktijk voor Psychosociale Counseling en Therapie, Kvk    nummer: 66772621 te Nijverheidsweg 2, 2215 MH, Voorhout.

•      De wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

•      Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

•      Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;

•      Bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

•      Verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;

•      Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;

•      Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

•      Derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

•      Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;

•      Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;

•      Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

•      Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

2. Bereik

1.   Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

2.   Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van voornamelijk cliënten, maar kan ook van toepassing zijn op medewerkers.

3. Doel

1.   Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de dienstomschrijving van de hulpverlener en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.

2.   De doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt, staan uitdrukkelijk omschreven in de dienstomschrijving die als bijlage is bijgevoegd.

4. Vertegenwoordiging betrokkene

1.   Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven terzake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.

2.   Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij de hulpverlener het geval is.

2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.

3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.

4. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

6. Rechtmatige verwerking

1.   Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2.   Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3.   Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt - toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.

4.   Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

o  de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

o  de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

o  de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;

o  de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;

o  de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.

5.   De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend.

6.   Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker - en ook de bewerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

7.   De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

7. Verwerking van persoonsgegevens

1.   De verwerking vindt plaats door hulp- of dienstverleners in de maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.

2.   De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

3.   De verwerking geschiedt op verzoek van een verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

4.   Zonder toestemming van de cliënt kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de patiënt worden verstrekt indien:

a.   het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad, of

b.   het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen. Verstrekking is pas mogelijk indien:

c.    het onderzoek het algemeen belang dient;

d.   het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd en

e.   voor zover de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

5.   Het verbod om bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 8 te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

8. Bijzondere persoonsgegevens

1.   De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 tot en met 22 van de wet).

2.   Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 22 van de wet, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 23 van de wet.

9. Gegevensverwerving

Gegevens verkregen bij betrokkene

1.   Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:

•      zijn identiteit;

•      het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.

2.   De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

3.   Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede:

•      zijn identiteit;

•      de aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd;

Het moment waarop dat moet gebeuren is:

•      het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt of 

•      als de verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te verstrekken: uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde

4.   De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

5.   Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

6.   Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de betreffende gegevens heeft geleid.

10. Recht op inzage

1.   De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen.

2.   De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.

3.   Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.

4.   Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.

5.   De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:

•      de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

•      de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

11. Verstrekking van persoonsgegevens

1.   Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.

2.   Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen en of zaken.

12. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

1.   Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.

2.   De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.

3.   De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

13. Bewaren van gegevens

1.   Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.

2.   De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.

3.   De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.

4.   Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

5.   Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.

6.   Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat

• het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;

• het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of

• indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

14. Melding van verwerking van gegevens

1.   Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen bestemd is, wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, voordat met de verwerking wordt begonnen.

2.   De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen is bestemd, wordt aangemeld indien deze is onderworpen aan voorafgaand onderzoek. Voorafgaand onderzoek vindt plaats indien de verantwoordelijke:

•      van plan is een persoonsidentificatienummer te verwerken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is en om daardoor gegevens in verband te kunnen brengen met gegevens die worden verwerkt door een andere verantwoordelijke;

•      van plan is gegevens op grond van eigen waarneming vast te leggen, zonder de verantwoordelijke daarvan op de hoogte te stellen;

•      van plan is strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden.

3.   In de melding staan aangegeven:

•      de naam en het adres van de verantwoordelijke;

•      het doel of de doelen van de verwerking;

•      een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de (categorieën van) gegevens die daarop betrekking hebben;

•      de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt.

15. Klachten regeling

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

•      de verantwoordelijke;het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan vooronafhankelijke klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orhgaan waarbij de therpaeut zich heeft aangesloten;

•      de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en

•      het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

16. Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift

1.   Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.

2.   Dit reglement treedt in werking per 25 mei 2018.

3.   Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

17. Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.